دیشب من و عروسی....

دیشب عروسی دعوت بودیم حدودای ساعت 9بود که رفتیم وقتی که

رسیدیم تالار به نظر

میرسید که خیلی شلوغه وما خیلی دیر اومدیم اما همینکه وارد تالار شدیم دیدیم که بابا

دم در خیلی شلوغه وداخل اینجوری نیست تازه بعد از ما خیلی ها اومدن ولی خیلی

خوش گذشت نزدیکای ساعت 1نیم 2 بود که رسیدیم خونه .

هیچی دیگه فقط خوشگذشت.خندهخنده

/ 1 نظر / 9 بازدید