معادله عجیبب...

میخوای بهت بگم چندتا خواهر برادر داری؟

.

.

.

.

معادله عجیب اما واقعی

.

.

تعداد برادراتو به علاوه 3کن 

حاصلو ضربدر5کن

حاصلو به علاوه 20کن

حاصلو ضربدر 2کن

حاصلو به علاوه 5 کن

حاصلو به علاوه تعداد خواهرات کن

حاصلو از 75 کم کن

یه عدد دورقمیه

سمته چبیه (دهگان)=تعداد برادر

سمته راستیه(یکان)=تعداد خواهر

.

.

.

.

چطور بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
شاهزاده احسان میرزا

عالی بود.... منبسط شد خاطرمان...................